Одредбе и услови

Ови увјети и одредбе за Ецосистем Ентерприсес доо и његов бранд Плитвице Проперти Цроатиа темеље се на Закону о посредовању у промету некретнина (НН 107/07) и Закону о измјенама и допунама Закона о посредовању у промету некретнина (НН 144/12).

УСЛОВИ

Услови и одредбе регулишу пословни однос између агенције за некретнине Ецосистем Ентерприсес доо (у даљем тексту „Посредник“) као посредника и Клијента (физичког или правног лица).

Потписивањем Уговора о посредовању, клијент потврђује да је упознат и да се слаже са Условима пословања агенције за некретнине Ецосистем Ентерприсес доо

1. Понуда

Ецосистем Ентерприсес доо свој рад заснива на подацима који су нам усмено и писмено потврђени. Задржавамо могућност забуне, претходне продаје или повлачења од стране власника некретнине. Одговорни смо за нетачне податке у случају намерног или немарног понашања са наше стране. Прималац (Клијент) наше понуде и обавештења мора држати у тајности и само уз нашу писмену сагласност може се пренети на треће лице.

2. Обавезе медијатора

1. С клијентом закључити уговор о посредовању (стандардни или ексклузивни);
2. Покушајте пронаћи треће лице које ће се повезати са Клијентом ради закључивања посредованог посла;
3. Проценити тржишну вредност имовине и о томе обавестити Клијента;
4. Упозори Клијента о свим питањима у вези са некретнинама и обавести га о стању на тржишту;
5. Спровести контролу докумената неопходних за ваљаност посредованог посла и представити га Клијенту;
6. Обавестити Клијента о свим законским, пореским и другим обавезама које проистичу из правног посла у вези са предметном имовином;
7. Обавља потребне активности за представљање непокретности на тржишту и објављивање непокретности на начин који одреди Посредник;
8. Омогући преглед, организацију и управљање некретнинама;
9. Чува личне податке Клијента и друге податке ако их Клијент затражи као пословну тајну;
10. Обавестите Клијента о свим околностима важним за намеравано пословање за које смо свесни;
11. Посредовати у преговорима и тежити постизању договора;
12. Олакшати потписивање уговора (предуговор и уговор);
13. Посредовати у преносу непокретности;
14. У име Клијента, пошаљите потребну документацију Пореској управи и Земљишнокњижном одељењу надлежног суда.

Посредник је омогућио Клијенту да се повеже са трећим лицем (физичким или правним лицем) са којим је преговарао о правном послу ако је: послао или испратио Клијента до предметне имовине, организовао састанак између Клијента и трећег лица страна за преговоре о правном послу; дао Клијенту име, број телефона, факс или е-маил адресу трећег лица у циљу закључења правног посла или га обавестио о тачној локацији предметне некретнине.

Ако је прималац наше понуде упознат са некретнинама које смо понудили, дужан нас је обавијестити без одлагања.

Агент за купца, на основу пуномоћја, врши следеће радње:
а) подноси порески извештај Пореској управи,
б) организовати сву потребну документацију за пренос рачуна за комуналије са Продавца на Купца,
ц) предаја Уговора о продаји некретнина Земљишнокњижном одељењу надлежног Општинског суда ради преноса власништва на Купца.

КСНУМКС. Обавезе Клијента

1. С посредником закључити споразум о посредовању (стандардни или ексклузивни);
2. Омогућите посреднику приступ свим документима који се односе на некретнине, доказујући његово власништво над некретнином која је предмет посредовања, грађевинску и употребну дозволу и енергетски цертификат.
3. Обавестите посредника о свим релевантним информацијама, укључујући опис имовине и цену;
4. Омогућите посреднику и лицу заинтересованом за закључивање посредованог посла обилазак некретнине, под вођством посредника;
5. Да плати уговорену накнаду (провизију) Посреднику, одмах по закључењу посредоване трансакције или Предуговора којим се Клијент обавезао на закључење посредованог правног посла;
6. Надокнадити посреднику трошкове настале током посредовања, који премашују уобичајене трошкове посредовања;
7. Писмено обавестите посредника о свим пословним променама за које је посредник био овлашћен, а посебно о променама у вези са власништвом над имовином.

Клијент је одговоран за било какву штету насталу лажним активностима, чувањем тајни или давањем нетачних информација у вези са посредовањем, с циљем довршавања правне трансакције. Клијент одговара за штету у случају намерног или крајње немарног понашања са своје стране, посреднику или трећој страни коју му посредник пошаље. У том случају, стране се слажу да је Клијент дужан да посреднику плати трошкове настале током посредовања, који не могу бити већи од посредничке накнаде (провизије) за посредовано пословање.

4. Стицање права на обештећење

Посредник има право на пуну накнаду у тренутку закључења посредничког посла (потписивањем Предуговора), којим је Клијент био у обавези да закључи посредовани правни посао.
Накнада се исплаћује посреднику у исто време или одмах након закључења правног посла за који је посредник посредовао или потписивањем предуговора две уговорне стране.
Ако се Клијент повуче током закључења посредованог посла, мора платити стварне трошкове за утрошено вријеме, за оглашавање и за остале трошкове, у складу са посредничком накнадом.
Клијент је дужан да плати накнаду чак и када је Посредник закључио правни посао са лицем са којим је Посредник повезао Клијента, различит од оног за који је посредовао, а који је исте вредности као и правни посао, или којима се постиже иста сврха као и посредовани правни посао.
Посредник има право на накнаду ако брачни друг, ванбрачни партнер, потомак или родитељ Клијента закључи посредовани правни посао са особом са којом је Посредник довео Клијента у контакт.
Такса такође покрива уобичајене трошкове посредовања, осим оних који су посебно договорени. Посредник има право на аванс посредничке накнаде само ако је то договорено. Посредник има право на накнаду чак и ако то није посебно договорено у споразуму о посредовању. Висина накнаде одређена је накнадама за посредовање.

КСНУМКС. Феес

Поменути проценти се плаћају као посредовање и подлежу ПДВ -у (25%).

5.1. Куповина
Накнада за посредовање износи 1-3% на крају договорене цијене некретнине (али не мање од 2,500.00 куна).
Клијент са којим имамо ексклузивни споразум о посредовању биће наплаћен у складу са износом договореним и наведеним у споразуму о посредовању.

5.2. Селлинг
Накнада за посредовање износи 3% на крају договорене цијене некретнине (али не мање од 3,000.00 куна).
Клијент са којим имамо ексклузивни споразум о посредовању биће наплаћен у складу са износом договореним и наведеним у споразуму о посредовању.

5.3. Закуп
За уговор о закупу (уговорени рок закупа до 1 године) наплаћује се 75% месечне стопе закупа.
За уговор о закупу (уговорени рок закупа од 1 до 5 година) наплаћује се 100% месечне стопе закупа.
За уговор о закупу са роком закупа дужим од 5 година наплаћује се 200% месечне стопе закупа.
За додатну вредност (повећање цене, уговарање посебних услова према захтеву Клијента, додатне услуге итд.) Наплаћује се 150% месечне закупнине.
Клијент са којим имамо ексклузивни споразум о посредовању наплаћује се према договореном износу и наведеном у поменутом споразуму о посредовању.

5.4. Накнада за посредовање
Накнада за посредовање, почетни трошкови оглашавања некретнине, укључујући и остале трошкове (утрошено вријеме, производњу и оглашавање, као и остале трошкове везане за посредовање у послу) износе 300.00 кн.

5.5. У цену посредовања није укључено:
а) Административне или судске таксе настале при добијању неопходног власништва и других докумената који су потребни за стављање некретнина на тржиште.
б) Такса за регистрацију земљишта
ц) Припрема уговора и докумената у облику јавнобележничких исправа.

6. Раскид уговора

Странке се могу повући из споразума о посредовању пре истека уговореног рока само у случају да постоји оправдан разлог. У овом случају, Клијент је дужан да посреднику надокнади настале трошкове.
Ако Клијент закључи посредовани правни посао са особом коју је упознао преко Посредника у року од годину дана од раскида Уговора о посредовању, дужан је да посреднику плати целокупну накнаду за посредовање.
Уговор о посредовању закључен на ограничен период може се раскинути пре истека рока уз писмено отказивање било које од уговорних страна.
Ако отказни рок није изричито дефинисан Уговором о посредовању, отказни рок је 8 дана од пријема обавештења. Клијент је дужан да посреднику надокнади настале трошкове.

7. Опште одредбе и решавање спорова

Услови и одредбе регулишу пословни однос између Ецосистем Ентерприсес доо и Клијента (физичког или правног лица). Потписивањем Уговора о посредовању, Клијент потврђује да разуме и да се слаже са Условима и одредбама.
Односи између Посредника и Клијента који произилазе из Уговора о посредовању који нису регулисани овим Условима и одредбама или Уговором о посредовању, биће регулисани Општим одредбама Уговора о посредовању као и одредбама Закона о грађанским обавезама.
Сви спорови који проистекну из споразума о посредовању решаваће се споразумно или Општинским судом у Карловцу.

Раковица, април 2021.

Цхиел ван дер Воорт
Директор

Виевс: КСНУМКС

Упоредите спискове

Упоредити